Ο Σύλλογος Αποφοίτων “Μαρία Κάλλας” του Μ.Σ.Κ. διοικείται, ως ορίζει το καταστατικό του, από ένα επταμελές (7)  διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από:

  • Πρόεδρο
  • Αντιπρόεδρο
  • Ταμία
  • Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου
  • Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
  • Αναπληρωματικό Μέλος Α’
  • Αναπληρωματικό Μέλος Β’

Εκλογές για την ανάδειξή του, πραγματοποιούνται ανά δύο έτη.

Ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων είναι η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το έτος.  Δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ. έχουν όσοι είναι ενεργά και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, το ίδιο και ως υποψήφιοι/ες για το Δ.Σ.

Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του κατά πλειοψηφία, εκτός και αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από το καταστατικό. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα στην έδρα του Συλλόγου.

Επίτιμα μέλη, ορίζονται έπειτα από πρόταση του Δ.Σ. Και έγκριση του σχετικού αιτήματος από την Γ.Σ., άτομα που έχουν παράσχει στον Σύλλογο ξεχωριστές υπηρεσίες ή βοήθεια και δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν κι εκλέγεσθαι. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να είναι παρόντες στα Δ.Σ.  εφόσον το επιθυμούν.